Verschijningen

Heiligdom

Religieus leven

Bidden

Op bedevaart

Multimedia

Nieuws

Over ons

Boodschappen op de 25ste van de maand door Onze-Lieve-Vrouw gegeven aan Marija Pavlovic-Lunetti

Kerstboodschap van 25 december 2021

"Lieve kinderen! Vandaag breng ik jullie mijn Zoon Jezus opdat Hij jullie Zijn vrede zou geven. Kindertjes, zonder vrede hebben jullie geen toekomst of zegen; keer daarom terug tot het gebed, want de vrucht van het gebed is vreugde en geloof, zonder welke jullie niet kunnen leven. De zegen van vandaag die wij jullie geven, breng die naar jullie gezinnen en verrijk allen die jullie ontmoeten, zodat zij de genade voelen die jullie ontvangen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 november 2021

"Lieve kinderen! Ik ben bij jullie in deze tijd van barmhartigheid en ik roep jullie allen op om boden van vrede en liefde te zijn in deze wereld, waar God jullie, kindertjes, door mij oproept om gebed en liefde en hier op aarde een expressie van de hemel te zijn. Mogen je harten vervuld zijn met vreugde en geloof in God, opdat jullie, kindertjes, een volledig vertrouwen in Zijn heilige Wil mogen hebben. De reden waarom ik bij jullie ben, is dat Hij, de Allerhoogste, mij naar jullie zendt om je tot hoop aan te moedigen, en jullie zullen vredestichters in deze wereld zonder vrede zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2021

"Lieve kinderen! Keer terug naar het gebed, want wie bidt, is niet bang voor de toekomst. Wie bidt, staat open voor het leven en respecteert het leven van anderen. Wie bidt, kindertjes, voelt de vrijheid van de kinderen van God en dient met vreugde in het hart het welzijn van zijn medemens, omdat God liefde en vrijheid is. Daarom kindertjes, als ze jullie willen ketenen en jullie willen gebruiken, is dat niet van God. Want God is liefde en schenkt Zijn vrede aan elk schepsel. En dat is waarom Hij me naar jullie zendt: om je te helpen groeien in heiligheid. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2021

"Lieve kinderen! Bid, getuig en verheug jullie met mij, want de Allerhoogste blijft mij sturen om jullie op de weg van heiligheid te leiden. Wees je ervan bewust, kindertjes, dat het leven kort is en de eeuwigheid op je wacht, om met alle heiligen God met heel je wezen te prijzen. Kindertjes, maak jullie geen zorgen over aardse dingen, maar verlang naar de hemel. De hemel zal je doel zijn en vreugde zal in je hart beginnen te heersen. Ik ben bij jullie en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 augustus 2021

"Lieve kinderen! Ik roep jullie met vreugde op, kindertjes, jullie allen die mijn oproep beantwoord hebben: wees vreugde en vrede. Getuig door je leven van de Hemel die ik jullie breng. Het is tijd, kindertjes, dat jullie de afstraling van mijn liefde zijn voor al diegenen die niet beminnen en waarvan het hart door haat is veroverd. Vergeet niet: ik ben met jullie en kom voor jullie allen bij mijn Zoon Jezus tussenbeide opdat Hij je Zijn vrede zou geven. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2021

"Lieve kinderen, ik nodig jullie uit om gebed te zijn voor allen die niet bidden. Kindertjes, leg met je leven getuigenis af van de vreugde dat jullie van mij zijn en God zal gehoor geven aan je gebeden en jullie vrede geven in deze vredeloze wereld, waarin hoogmoed en egoïsme heersen. Jullie, kindertjes, wees genereus en de liefde van mijn liefde, zodat de heidenen voelen dat jullie van mij zijn en zich tot mijn Onbevlekt Hart bekeren. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juni 2021

"Lieve kinderen, mijn hart is vreugdevol omdat ik door al die jaren heen jullie liefde en openheid voor mijn oproep zie. Vandaag roep ik jullie allen op: bid met mij om vrede en vrijheid, want Satan is sterk en wil met zijn misleidingen zoveel mogelijk harten weghalen bij mijn moederlijk hart. Kies daarom voor God, opdat het op de aarde die God jullie gegeven heeft goed voor jullie moge zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2021

"Lieve kinderen, ik kijk naar jullie en roep je op: keer tot God terug, want Hij is liefde en Hij heeft mij uit liefde tot jullie gezonden, om je op de weg van de bekering te leiden. Verzaak de zonde en het kwaad, kies voor de heiligheid en vreugde zal heersen, en jullie zullen mijn uitgestrekte handen in deze verloren wereld zijn. Ik wil dat jullie gebed en hoop zijn voor hen die de God van liefde niet hebben leren kennen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 april 2021

"Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om te getuigen van je geloof in de kleuren van de lente. Laat het een geloof van hoop en moed zijn. Kindertjes, moge je geloof in geen enkele situatie wankelen, zelfs niet in deze tijd van beproeving. Ga moedig met de verrezen Christus op weg naar de hemel, wat je doel is. Ik begeleid je op dit pad van heiligheid en neem jullie allemaal op in mijn Onbevlekt Hart. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 maart 2021

"Lieve kinderen, ook vandaag ben ik bij jullie om je te zeggen: kindertjes, wie bidt vreest de toekomst niet en verliest de hoop niet. Jullie zijn gekozen om vreugde en vrede uit te dragen, want jullie zijn van mij. Ik ben hier gekomen met de naam 'Koningin van de Vrede', omdat de duivel onrust en oorlog wil, hij wil je hart vullen met vrees voor de toekomst, maar de toekomst is van God! Wees daarom nederig en bid, en geef alles over in de handen van de Allerhoogste, die je geschapen heeft. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 februari 2021

"Lieve kinderen, God heeft mij toegestaan om ook vandaag bij jullie te zijn, om je tot gebed en vasten op te roepen. Leef deze tijd van genade en wees getuigen van hoop, want ik herhaal jullie, kindertjes, dat met gebed en vasten ook oorlogen kunnen afgewend worden. Kindertjes, geloof en leef deze tijd van genade in geloof en met geloof; en mijn Onbevlekt Hart laat niemand van jullie in onvrede achter als jullie je toevlucht tot mij zoeken. Ik kom voor jullie bij de Allerhoogste tussenbeide en ik bid voor vrede in je harten en hoop voor de toekomst. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 januari 2021

"Lieve kinderen, ik roep jullie in deze tijd op tot gebed, vasten en onthechting, opdat jullie sterker mogen worden in het geloof. Dit is een tijd van ontwaken en baren. Zoals de natuur zichzelf geeft, zo ook jullie, kindertjes, overweeg hoeveel jullie hebben gekregen. Wees vreugdevolle dragers van vrede en liefde, opdat het op aarde goed voor jullie zal zijn. Verlang naar de hemel, en in de hemel is er geen verdriet of haat. Daarom, kindertjes, kies opnieuw voor bekering en moge de heiligheid in je leven beginnen te heersen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Kerstboodschap van 25 december 2020

"Lieve kinderen, ik breng jullie de kleine Jezus die je vrede brengt, Hij die het verleden, het heden en de toekomst van je bestaan is. Mijn lieve kinderen, laat je geloof en hoop op een betere toekomst niet uitdoven, want jullie zijn uitgekozen om in elke situatie getuigen van hoop te zijn. Daarom ben ik hier met Jezus, opdat Hij je met zijn vrede moge zegenen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 november 2020

"Lieve kinderen, dit is een tijd van liefde, warmte, gebed en vreugde. Bid, kindertjes, dat de kleine Jezus in je hart geboren mag worden. Open je hart voor Jezus, die Zich aan ieder van jullie geeft. God heeft mij gezonden om vreugde en hoop te zijn in deze tijd, en ik zeg jullie: zonder het Kindje Jezus heb je noch de tederheid noch het gevoel van de hemel die in de Nieuwgeborene verborgen zijn. Werk daarom aan jezelf, kindertjes. Door de Heilige Schrift te lezen zal je de geboorte van Jezus en de vreugde ontdekken, zoals Medjugorje die in de eerste dagen aan de mensheid gaf. De geschiedenis zal waarheid blijken, en die wordt ook vandaag in jullie en rondom jullie herhaald. Werk en bouw aan vrede door het sacrament van de biecht. Verzoen je met God, kindertjes, en jullie zullen wonderen om je heen zien. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 oktober 2020

"Lieve kinderen, in deze tijd roep ik jullie op terug te keren tot God en het gebed. Aanroept alle heiligen om hulp, opdat ze voor jullie een voorbeeld en een hulp zijn. Satan is sterk en strijdt om zoveel harten als mogelijk naar zich toe te trekken. Hij wil oorlog en haat. Daarom ben ik zo lang bij jullie, om jullie op de weg van het heil te leiden, naar Diegene, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Kindertjes, keert terug tot de liefde voor God en Hij zal je sterkte en toevlucht zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 september 2020

"Lieve kinderen, ik ben al zo lang bij jullie, omdat God groot is in Zijn liefde en in mijn aanwezigheid. Ik roep jullie op, kindertjes, terug te keren tot God en het gebed. Moge de liefde de maatstaf van jullie leven zijn, en vergeet niet, kindertjes, dat gebed en vasten in en rondom jullie wonderen bewerken. Moge alles wat jullie doen tot eer van God zijn, dan zal de hemel je hart met vreugde vervullen en zullen jullie ervaren dat God je bemint en mij zendt om jullie, en de aarde waarop jullie leven, te redden. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 augustus 2020

"Lieve kinderen, dit is een tijd van genade. Ik ben bij jullie en ik roep jullie opnieuw op, kindertjes, keer terug tot God en tot gebed, totdat gebed vreugde voor jullie wordt. Kindertjes, jullie hebben geen toekomst of vrede zolang jullie leven niet begint met een persoonlijke bekering en ten goede verandert. Het kwaad zal ophouden en vrede zal in jullie harten en in de wereld beginnen te heersen. Daarom, kindertjes, bid, bid, bid. Ik ben bij jullie en spreek voor elk van jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 juli 2020

"Lieve kinderen, in deze vredeloze tijd waarin de duivel zielen verzamelt om ze naar zich toe te trekken, roep ik je op tot volhardend gebed, zodat je in gebed de God van liefde en hoop ontdekt. Kindertjes, neem het kruis in je handen. Moge het een aanmoediging voor je zijn dat liefde altijd wint, bijzonder nu het kruis en geloof worden afgewezen. Wees een weerspiegeling en een voorbeeld door je leven dat geloof en hoop nog altijd levend zijn en dat een nieuwe wereld van vrede mogelijk is. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon Jezus. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Verjaardagsboodschap van 25 juni 2020

"Lieve kinderen, ik luister naar je smeekbeden en gebeden en ik bemiddel voor je voor mijn Zoon Jezus, Hij die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Keer terug, kindertjes, tot gebed en open jullie harten in deze tijd van genade en ga de weg van bekering. Je leven is voorbijgaand en zonder God heeft het geen zin. Daarom ben ik met je om je te leiden naar de heiligheid van het leven, zodat ieder van jullie de vreugde van het leven mag ontdekken. Ik hou van jullie allen, kindertjes, en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Boodschap van 25 mei 2020

"Lieve kinderen, bid met mij voor een nieuw leven voor jullie allemaal. In je hart, kindertjes, weet je wat er moet veranderen. Keer terug naar God en Zijn geboden, zodat de Heilige Geest je leven en het aangezicht van deze aarde, die vernieuwing in de Geest nodig heeft, kan veranderen. Kindertjes, wees gebed voor degenen die niet bidden, wees vreugde voor degenen die geen uitweg zien, wees dragers van het licht in de duisternis van deze vredeloze tijd. Bid en zoek de hulp en bescherming van de heiligen, zodat ook jij kunt verlangen naar de Hemel en de Hemelse werkelijkheid. Ik ben bij je en ik bescherm en zegen jullie allemaal met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."

Bedevaart.net

De informatie op deze site wil een goede aanzet geven voor wie op pelgrimstocht wilt gaan naar een stukje hemel op aarde... Een hulp voor wie op bezoek wilt gaan bij onze Hemelse Moeder! Wij willen je graag op weg helpen met een schat aan praktische informatie en nuttige weetjes. Heb je na het lezen van deze website toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Ontvang de boodschappen per e-mail

Krijg steeds de nieuwe boodschappen per e-mail toegestuurd. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

© 2023 Bedevaart.net